35 (m)m² bar & lounge

’35 (m)m² bar & lounge’ feiert Zweieinhalbjähriges mit Akt-Fotografie-Ausstellung von Nina by Nina Angerer II – 2016

© Nina Angerer & Herbert Witz

‚Bar meets Art’ presents Nina by Nina Angerer 2015


© Nina Angerer & Felix Hörhager & Herbert Wirtz

1,5 Jahre ’35 (m)m² bar & lounge‘ & Ausstellung von Frank Christopher Schroeder – 2015


© Thomas Kiewning & Herbert Wirtz

Opening 35 (m)m² bar & lounge – 2013